BMK
Bank Micro Kernel

System BMK został stworzony z założeniem wspierania nowoczesnej bankowości elektronicznej zorientowanej na obsługę klienta poprzez kanały elektroniczne.

W dzisiejszym świecie coraz szybszego tempa zmian na rynkach finansowych, rosnącej konkurencji, nowych oczekiwań klientów pod względem oferty produktowej, kanałów dystrybucji usług i produktów bankowych, nowo powstające banki stoją przed ogromnym wyzwaniem: jak wybrać odpowiedni funkcjonalnie i technologicznie system bankowy? System, który rzeczywiście ułatwi szybkie i elastyczne reagowanie na obecne i przyszłe potrzeby klientów, skróci czas niezbędny do wprowadzenia do oferty nowych produktów, a jednocześnie umożliwi obsługę wielokanałową z dostępem w trybie 24/7/365.

Architektura systemu BMK zapewnia więc skalowalność, wydajność i niezawodność, wykorzystując w pełni najnowsze, dostępne technologie informatyczne zarówno w sferze oprogramowania jak i sprzętu. U podstaw architektury systemu leży modularność pozwalająca na elastyczne dostosowanie jego funkcjonalności do konkretnych potrzeb. Modularność wsparta jest poprzez otwartość rozumianą jako udostępnienie funkcjonalności w postaci usług w modelu SOA (Service Oriented Architecture).

Wykorzystanie automatycznego systemu decyzyjnego umożliwia udzielenie natychmiastowych kredytów i pożyczek dla klientów, którzy spełniają ustalone warunki.
Wdrożenie przy pomocy zespołu specjalistów Softax może odbyć się w chmurze lub za pomocą tradycyjnych metod.

Kluczowe elementy
systemu

Bezpieczeństwo i zarządzanie ryzykiem

 • Kompleksowa weryfikacja wiarygodności oraz wielowątkowa ocena zdolności kredytowej.
 • Duża różnorodność drzew i list scoringowych z możliwością łatwego wprowadzenia zmian punktacji.
 • Rozbudowana funkcjonalność przeciwdziałania wyłudzeniom, praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu dzięki weryfikacji klientów przed zawarciem umowy oraz cyklicznie w niezależnych bazach (KNF, SWOZ, listy sankcyjne, listy PEP). Ponadto istnieje możliwość prowadzenia własnej bazy.
 • Zgodność ze wszystkimi obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Przewaga nad konkurencją

 • Możliwość samodzielnego rozszerzania funkcjonalności przez organizację przy użyciu dedykowanej platformy (axManager).
 • Wsparcie dla wielu kanałów dystrybucji: oddziały, bankomaty, terminale POS, call center, bankowość internetowa i mobilna.
 • Całodobowy i stabilny dostęp do usług bankowych 24/7/365.
 • Bogata funkcjonalność biznesowa umożliwia łatwą i szybką obsługę szerokiej oferty produktowej (m.in.: rachunków bieżących i oszczędnościowych, depozytów terminowych oraz kredytów).

Rozbudowana funkcjonalność

 • Uproszczone definiowanie nowych produktów.
 • Gotowe narzędzia służące do testowania wprowadzonych produktów i usług.
 • Wbudowane narzędzia do zarządzania procesami (np. monitoring wydajności, procesy masowe, generowanie raportów).
 • Łatwe dostosowanie funkcjonalności systemu do procesów biznesowych w banku.

Uproszczona integracja

 • Łatwa integracja z innymi systemami bankowymi, dzięki zastosowaniu architektury opartej na modelu SOA.
 • Skalowalność systemu osiągana dzięki łatwej konfiguracji nowych maszyn z wykorzystaniem wewnętrznych mechanizmów replikacji modułów.
 • Implementacja BMK do obecnie posiadanej infrastruktury nie wymaga jej kosztownej rozbudowy.
 • Wdrożenie może odbyć się w sposób tradycyjny lub w chmurze.

Funkcjonalność
architektury biznesowej

Architektura BMK jest oparta na pakietach funkcjonalnych, które składają się z zestawów funkcji niezbędnych do obsługi danej dziedziny biznesu. Poszczególne pakiety mogą być ze sobą dowolnie łączone, dzięki czemu tworzą konfigurację przystosowaną specjalnie do potrzeb Twojego banku.
Przykład pakietów biznesowych:

Procesy inicjowane przez klientów

Rejestracja klienta, otwieranie rachunku, rejestracja wniosku kredytowego, obsługa dyspozycji klientów w oddziałach oraz poprzez kanały elektroniczne.

Wewnętrzne procesy w banku

Obsługa księgowa, windykacja, zarządzanie uprawnieniami w systemie, administracja produktów czy techniczna systemu.
Lista obszarów, które obejmują funkcjonalności: m.in. ryzyko kredytowe, karty kredytowe, obsługa obcych walut, rachunki depozytowe.

Dedykowana konsola
axManager

System Bank Micro Kernel dzięki dedykowanej konsoli axManager oferuje szereg rozwiązań wspierających pracę z systemem, w szczególności zarządzanie cyklem życia produktów i administrację procesami masowymi.

Definiowanie produktów
arrow top

System udostępnia predefiniowane wzorce produktów depozytowych i kredytowych, dzięki którym tworzenie nowych produktów czy usług jest niezwykle intuicyjne. Proces ten polega na kopiowaniu oraz edytowaniu zaimplementowanych wcześniej wzorców.

Testowanie wprowadzonych zmian
arrow top

Nowo zdefiniowane produkty i usługi przed udostępnieniem w środowisku produkcyjnym, są poddawane walidacji pod względem poprawności działania. Dodatkowo, każdorazowe wprowadzenie zmiany parametrów produktu, który już funkcjonuje w środowisku produkcyjnym, może być przetestowany przy użyciu narzędzi testowych. Jeśli wynik testu okaże się pozytywny, produkt z nowymi parametrami jest automatycznie przenoszony na środowisko produkcyjne.

Zarządzanie produktami i procesami
arrow top

System BMK posiada wbudowany zestaw narzędzi służących do monitorowania wydajności procesów masowych, w tym możliwość wygenerowania różnorodnych raportów i statystyk. Dzięki temu, jest możliwe np. porównanie wyników na podstawie danych historycznych, czy danych po zmianie parametrów produktów czy usług.

Zapętlone elementy architektury: zarządzanie, definiowanie i testowanie

Elastyczność architektury
systemu BMK

System Bank Micro Kernel dzięki zaawansowanej architekturze oferuje bogatą funkcjonalność pod względem produktowym oraz umożliwia szybkie reagowanie na dynamicznie zmieniające się potrzeby biznesowe.

Podstawę architektury BMK stanowi Framework Aplikacyjny, udostępniający bazowe mechanizmy dla specjalizowanych modułów funkcjonalnych, które implementują funkcje biznesowe. Moduły działają w oparciu o wspólne warstwy, zapewniając szybkie, bezpieczne i niezawodne wykonywanie operacji. Budowa warstw oraz modułów podporządkowana jest pracy wielowątkowej, polegającej na odseparowaniu szczegółów fizycznych implementacji oraz optymalnej komunikacji.

BMK to produkt łączący
Twoje potrzeby i nasze
doświadczenie

Technologia

System BMK, podobnie jak inne produkty Softax został zbudowany na bazie wspólnych mechanizmów architektonicznych, aby zaoferować możliwie jak najłatwiejszą integrację.
 • Gwarancja niezależności od producentów baz danych. Możliwa współpraca z bazami danych Oracle, DB2, Postgres.
 • Komponenty są tworzone dla systemu Linux x64 oraz IBM PowerLinux. Istnieje możliwość wdrożenia na dowolny system operacyjny oraz na dowolną chmurę obliczeniową.
 • Kluczowe warstwy i komponenty są zaimplementowane w języku C++ dla otrzymania maksymalnej wydajności.
 • Logika biznesowa jest tworzona w językach skryptowych (JavaScript, Python), a procesy biznesowe są definiowane za pomocą modelerów graficznych (SoftaxVide).
 • Warstwa komunikacyjna jest niezależna od dostawców middleware.

Niezawodność

Architektura systemu umożliwia instalowanie wielu kopii modułów systemu na wielu maszynach. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwa jest instalacja rozproszona na wielu fizycznych i wirtualnych serwerach. W połączeniu z mechanizmami klastrowymi baz danych Oracle lub DB2, taka konfiguracja gwarantuje wysoki poziom niezawodności i odporności na awarie sprzętowe. Architektura, implementacja oraz praktyka działania systemu BMK pozwala na stabilną pracę w trybie 24/7/365.

Wydajność

Bazowe warstwy systemu BMK zostały zaprojektowane z myślą o przetwarzaniu bardzo dużej liczby transakcji finansowych w bardzo krótkim czasie. System Bank Micro Kernel jest przystosowany do obsługi wielu milionów rachunków, do przetwarzania milionów przelewów w sesjach oraz do księgowania tysięcy transakcji kartowych i internetowych na sekundę. Nasz produkt to gwarancja stabilności działania.

Bezpieczeństwo

System BMK posiada mechanizmy kontroli dostępu do każdego obiektu zdefiniowanego na poziomie Frameworku Aplikacyjnego oraz zaimplementowanych w nim modułów funkcjonalnych. Mechanizmy te umożliwiają bardzo precyzyjną regulację dostępu, wykonywania i modyfikowania poszczególnych danych i funkcji, zarówno przez użytkowników jak i przez automatyczne procesy.

Mechanizmy udostępniane przez Warstwę Komunikacyjną, w komunikacji z innymi systemami pozwalają na:

 • obsługę podpisu cyfrowego
 • szyfrowanie zawartości wymienianych danych (np. WS-security dla Web Services),
 • szyfrowanie transmisji danych poprzez protokół TLS (Transport Layer Security),
 • uwierzytelnianie nadawcy i odbiorcy.

Miejsce w architekturze IT banku

System BMK zawiera wbudowaną warstwę komunikacyjną WebServices, która zapewnia wymianę danych pomiędzy wszystkimi systemami.

Bank Micro Kernel wymaga integracji z wieloma systemami obecnie funkcjonującymi w organizacji. Zespół naszych specjalistów ds. wdrożeń gwarantuje bezproblemową oraz skuteczną integrację. Zaimplementowanie dodatkowych produktów Softax tworzy kompleksowe rozwiązanie z obszaru obsługi całego cyklu życia produktów finansowych oraz wielokanałowego przetwarzania transakcji finansowych.

Poniżej model wykorzystania BMK zaimplementowanego na korporacyjnej szynie usług (BPI), który współpracuje z innymi oferowanymi przez nas systemami:

CA – Centrum Autoryzacji to wysoce elastyczna platforma wykorzystywana do uwierzytelniania, autoryzacji, kontroli uprawnień oraz zarządzania procesami w organizacji.

BPI – Biznesowa Platforma Integracyjna to korporacyjna szyna usług służąca do przeprowadzania wygodnej, bezpiecznej i wydajnej wymianie danych pomiędzy aplikacjami w organizacji.

IFD – Interactive Fraud Detector to autorskie narzędzie służące do wykrywania i aktywnego przeciwdziałania nadużyciom w sieci. Gwarantuje dużą skuteczność i znacząco ogranicza liczbę ataków.

ICC – Nowoczesna platforma informatyczna zapewniająca kontakt pomiędzy obsługą firmy a jej klientami, za pomocą różnorodnych kanałów dystrybucji informacji.

ADVANTICA – kompleksowy i niezawodny system bankowości elektronicznej wykorzystujący najnowsze technologie. Składa się z funkcjonalności przeznaczonej dla organizacji oraz dla klienta.

IPS – Platforma kartowo-płatnicza nowej generacji oferująca kompleksową obsługę produktów kartowych oraz usług płatniczych. Umożliwia obsługę zbliżeniowych płatności mobilnych.

Architektura BIAN

Funkcjonalność BMK w modelu BIAN

Modułowa budowa systemu BMK jest oparta o model SOA, który daje możliwość wykorzystania całości lub wybranych części funkcjonalności do budowy nowych rozwiązań. BMK realizuje funkcje biznesowe w obszarach i domenach biznesowych zgodnych ze standardem BIAN.
Dane referencyjne
Kartoteka Klientów
Podmioty Zewnętrzne
Dane Rynkowe
Zarządzanie produktami
Sprzedaż i usługi
Zarządzanie Kanałami Dystrybucji
Wspólne funkcje dla kanałów
Sprzedaż
Zarządzanie klientami
Usługi
Operacje i zarządzanie
Produkty dla Bankowości Elektronicznej
Produkty dla Bankowości Korporacyjnej
Karty i transakcje kartowe
Płatności, rozliczenia międzybankowe
Ewidencja zabezpieczeń kredytów
Usługi dla Klientów
Wsparcie biznesu
Zarządzanie IT
Raporty finansowe

Zastosowane
technologie

Core systemu
- Softax appCommon
- C/C++
Definiowanie produktów bankowych
- JavaScript
Dokumentacja usług
- XML Schema
- Swagger OpenAPI
API
- Softax IAN – Python z C/C++
Baza danych
- Oracle Database
- IBM DB2
- PostgreSQL
Integracja z systemami organizacji
- HTTP REST
- XML-RPC
- WebServices
- gRPC
- CORBA
- Pliki
Mobile
iOS
- Softax Kit
- Swift
- Objective-C
Android
- Softax SDK
- Kotlin
- Java
Web
- JavaScript + React
- Softax Core Components
Środowiska
- RedHat
- CentOS
- Debian
Wdrożenie
- Private Cloud – OpenShift
- klasyczne instalacje
Dystrybucje
- Docker Images dla Kubernetes/OpenShift
- RPM/DEB dla systemów z rodziny RedHat/CentOS i Debian
Potrzebujesz nowoczesnej bankowości elektronicznej?